Skip to content

Drijfzand

De grond onder je voeten

De kleine lettertjes

Drijfzand is een weblog en verwijst, als weblog, naar informatie welke gepubliceerd staat op het internet. De informatie waar Drijfzand naar verwijst is door derden, op welke derden Drijfzand geen invloed kan uitoefenen, aan het publiek via het internet openbaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat Drijfzand niet in kan staan voor welke kwaliteit dan ook van de informatie waar het naar verwijst. Anders gezegd, Drijfzand staat er niet voor in dat informatie waarnaar het heeft verwezen beschikbaar zal blijven of dat links daar naartoe altijd zullen kloppen. Drijfzand staat niet in voor de juistheid of de legitimiteit van de informatie waar het naar verwijst. Drijfzand staat evenmin in voor de geschiktheid voor alle gebruikers van het materiaal waarnaar het doorverwijst. Doordat nieuwswaardige informatie voor effectbejag is gepubliceerd kan deze informatie ongeschikt zijn voor jeugdige lezers. Jeugdige lezers worden daarom geadviseerd om omzichtig om te gaan met het raadplegen van informatie waarnaar wordt verwezen door Drijfzand.

Tenzij expliciet anders vermeld is alle gepubliceerde inhoud eigendom van Drijfzand. Drijfzand steunt het citeren van en verwijzen naar op Drijfzand gepubliceerde informatie, onder de strikte voorwaarde dat verwijzingen een hyperlink bevatten naar de oorspronkelijke publicatie op Drijfzand. Drijfzand kan geheel of ten dele een databank vormen in de zin van de Databankenwet. Drijfzand behoudt nadrukkelijk alle aan Drijfzand op basis van de Databankenwet toekomende rechten.

Drijfzand verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers, behalve waar de toestemming van de gebruiker impliciet (zoals bij door het verzenden van reacties door middel van email of een reactieformulier) of expliciet toestemming geeft voor een dergelijke verwerking. Drijfzand past cookies toe op haar site. Cookies zijn kleine bestanden die door middel van de browser vanaf Drijfzand op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Cookies worden uitsluitend gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van de Drijfzand website. De gebruiker kan altijd, voor eigen risico, via de browser de toepassing van cookies uitzetten – Drijfzand garandeert niet de juiste werking van haar site indien de gebruiker cookies uitzet.

Drijfzand verstrekt geen enkele garantie op welke aspect van de site dan ook. De gebruiker dient altijd gebruik te maken van zijn gezond verstand en van beschermmiddelen voor zijn computer. Drijfzand is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de site Drijfzand.

Gebruikers van Drijfzand dienen zich te houden aan de bepalingen die opgenomen zijn in de Huisregels van de website. Deze zijn hier te bezichtigen.

Drijfzand behoudt het recht om in de toekomst deze gebruiksvoorwaarden en de werking van de site te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen bekend worden gemaakt op Drijfzand en zullen in werking treden 14 dagen na de eerste publicatie ervan op Drijfzand.

Het (blijvend) gebruik van Drijfzand na het lezen van deze voorwaarden wordt beschouwd als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.

Drijfzand 2007

  • Facebook
  • Twitter
  • Hyves
  • LinkedIn
  • del.icio.us
  • Reddit
  • PDF
  • RSS
  • Google Bookmarks